สมัครสมาชิกได้ที่ไหน เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

330
ท่านสามารถ สมัครสมาชิก @ cafe ผ่านช่องทางต่างๆ  ดังต่อไปนี้

สมัครผ่านระบบออนไลน์ www.acafe.in.th  สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ ที่นี่ (Comming Soon)


————————————————————————————

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก @ cafe มีดังต่อไปนี้

แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 1. กรณีบุคคลธรรมดา 2. กรณีนิติบุคคล

         1. กรณีบุคคลธรรมดา
            1.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
            1.2 สำเนาบัตรประชาชน
            1.3 ทะเบียนพานิชย์ หรือ ใบอนุญาตฉายวีดีทัศน์
            1.4 แผนที่ตั้งร้าน

         ระบุหมายเลข @Cafe ID ในเอกสารทุกฉบับที่จัดส่งมา

         2. กรณีนิติบุคคล
            2.1 หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ห้างร้าน
            2.2 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20, ภพ.01, ภพ.09)
            2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท)
            2.4 สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท)
            2.5 ทะเบียนพานิชย์ หรือ ใบอนุญาตฉายวีดีทัศน์
         ระบุหมายเลข @Cafe ID ในเอกสารทุกฉบับที่จัดส่งมา

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acafe.in.th

update 02/02/61