การขอเปลี่ยนแปลงชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน

สามารถส่งเอกสารข้อแก้ไขข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้

บุคคลธรรมดา เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาทะเบียนพานิชย์ หรือ สำเนาใบอนุญาตฉายวีดีทัศน์
3. รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อ และเขียนรายละเอียดตรงพื้นที่ว่างในเอกสาร “ขอแก้ไขข้อมูล…(ระบุข้อมูลที่อยากให้แก้ไขชื่อร้าน/ที่อยู่ร้าน) ใหม่เป็น…(ระบุข้อมูลใหม่)”  พร้อมเขียนเบอร์โทรและอีเมล์ติดต่อกลับ
4. ส่งเอกสารผ่านช่องทาง Fax ที่หมายเลข 02-7174250 หรือ Email : acafe@asiasoft.co.th

นิติบุคคล เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนและ ภพ.01, 20 (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
2. สำเนาทะเบียนพานิชย์ หรือ สำเนาใบอนุญาตฉายวีดีทัศน์
3. รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อ และเขียนรายละเอียดตรงพื้นที่ว่างในเอกสาร “ขอแก้ไขข้อมูล…(ระบุข้อมูลที่อยากให้แก้ไขชื่อร้าน/ที่อยู่ร้าน) ใหม่เป็น…(ระบุข้อมูลใหม่)” พร้อมเขียนเบอร์โทรและอีเมล์ติดต่อกลับ
4. ส่งเอกสารผ่านช่องทาง Fax ที่หมายเลข 02-7174250 หรือ Email : 
acafe@asiasoft.co.th

หลังจากนั้นรอทางทีมงานตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการค่ะ

update 13/02/61

 

การขอเปลี่ยนแปลงชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน
You might also like