แจ้งความประสงค์ขอสื่อตกแต่งร้านได้แล้ววันนี้

424

 

รายละเอียดการแจ้งขอสื่อตกแต่งร้าน

1. ลูกค้าต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล, ชื่อร้านเกม, รหัสสมาชิก(ถ้ามี), ที่อยู่ในการรับสื่อตกแต่งร้าน, เบอร์ติดต่อ ให้ถูกต้องชัดเจน เสร็จแล้วกดปุ่มส่งข้อมูล (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ค่ะ)

2. ลูกค้ามีสิทธิ์ขอรับสื่อตกแต่งร้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


3. ลูกค้าสามารถขอรับสื่อตกแต่งร้านได้ในครั้งถัดไปทุก ๆ 1 เดือน ยกเว้นป้ายผ้าแบนเนอร์ สามารถขอรับได้ทุก ๆ 3 เดือน โดยส่งรูปถ่ายป้ายผ้าที่เคยขอรับในครั้งก่อน และติดตั้งเสร็จแล้วมาที่อีเมล์ trading@asiasoft.co.th ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบป้ายผ้าให้ในครั้งต่อๆ ไป เฉพาะร้านที่ส่งรูปถ่ายป้ายที่ติดตั้งมาให้ทุกครั้งเท่านั้น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสื่อตกแต่งร้านแก่สมาชิก @Cafe ก่อนร้านเกมทั่วไป อย่างไรก็ตาม ร้านเกมอื่นๆที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสื่อตกแต่งร้านได้ โดยบริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมในลำดับถัดไป

5. บริษัทฯจะจัดส่งสื่อตกแต่งร้านให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
สื่อตกแต่งร้านรอบปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                      
    
 

1. แฟ้มพลาสติก ลายเกม Audition

 

 
2. แผ่นติดตั้งเกม (สามารถระบุเกมที่ต้องการได้เอง)
 
 
 
 
 
กดปุ่มยืนยันเพื่อกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอสื่อตกแต่งร้าน
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ